اخبار

تفاهم نامه آپتار و شرکت مخابرات ایران منطقه قم در حوزه پردازش ابری

30بهمن ماه ، آپتار ® امروز  آپتار با شرکت مخابرات ایران منطقه قم جهت ارائه آپتار به کاربران  عمومی به توافق اولیه رسیدند.

این تفاهم در جهت بررسی فنی راه اندازی ابر آپتار منعقد گردید.

هدف نهایی این تفاهم دسترسی کاربران به انبوهی از نرم افزار ها و ابزارهای پردازشی بدون پرداخت هزینه ترافیک و با بالاترین سرعت خواهد بود.این تفاهم شامل ابر عمومی آپتار و تمام نرم افزار هایی که بر بستر آپتار در حال فعالیت می باشند می باشد.

هدف از این تفاهم ایجاد زیرساخت های فنی ، تبلیغاتی و ارتباطی مخابرات ایران منطقه قم و گوگانا به صورت مشترک در جهت گسترش استفاده از این ابر و فرهنگ سازی آن می باشد.